CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE: WWW.PONSELECTRICITAT.COM

1.- OBJECTE

Les presents condicions generals d'ús (d'ara endavant CGU), regulen l'accés i l'ús del Website sota el domini www.ponselectricitat.com (d'ara endavant Website), titularitat de “VICENT PONS ROSELLO” (d'ara endavant PONS ELECTRICITAT), posat a la disposició dels usuaris (d'ara endavant Usuari/s).

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicats en l'Avís Legal.

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

La utilització del Website suposa l'acceptació plena per l'Usuari de les CGU vigents a cada moment que l'Usuari accedisca a aquest. Pel que aquest si no està d'acord amb qualsevol de les condicions ací establides haurà d'abstindre's d'usar aquest Website.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es propose utilitzar el Website.

En tot cas, PONS ELECTRICITAT es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, PONS ELECTRICITAT es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el Website en qualsevol moment.

Per “utilització del Website”, s'entén a tot Usuari que accedisca i navegue pel Website independentment que emplene els formularis de registre.

3.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS

L'accés al Website i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específiques dels Usuaris.

PONS ELECTRICITAT podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l'ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website

Llevat que es dispose una altra cosa, l'ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l'Usuari .

L'Usuari reconeix ser major de díhuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del Website es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari s'obliga al compliment de les CGU, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del qual gaudeix. A aquest efecte, s'abstindrà d'utilitzar el Website de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de PONS ELECTRICITAT, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això implique cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga en la utilització del Website:

  • a) A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informació o material que siga difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la forma, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • b) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de PONS ELECTRICITAT, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de PONS ELECTRICITAT o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.
  • c) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts

Els Continguts del Website són posats a la disposició de l'Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

PONS ELECTRICITAT procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'Usuari podrà visualitzar i obtindre una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L'Usuari haurà d'abstindre's d'obtindre, o intentar obtindre, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagen posat a la seua disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s'utilitzen habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comporten un risc de mal o inutilització del Website). L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de PONS ELECTRICITAT o de tercers.

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

4.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website

PONS ELECTRICITAT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferits en aquest, ni que el contingut existent en el seu Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per tals circumstàncies.

PONS ELECTRICITAT durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució i tan prompte tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d'actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, PONS ELECTRICITAT no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l'accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per aquesta causa.

A més, PONS ELECTRICITAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització per part de l'Usuari d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que pogueren derivar-se del mal funcionament d'aquest.

Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Website. No obstant això, PONS ELECTRICITAT no garanteix l'absència de virus, ni d'altres elements en el Website introduïts per tercers aliens a PONS ELECTRICITAT que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, PONS ELECTRICITAT no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

PONS ELECTRICITAT adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, PONS ELECTRICITAT no garanteix que tercers no autoritzats puguen tindre accés al tipus d'ús o navegació del Website que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s'efectua. En conseqüència, PONS ELECTRICITAT no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'aquest accés no autoritzat.

PONS ELECTRICITAT no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'aquest.

4.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts

PONS ELECTRICITAT no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de PONS ELECTRICITAT. PONS ELECTRICITAT no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

5.- HIPERENLACES

Aquelles persones que es proposen establir hiperenlaces entre la seua pàgina Web i el Website hauran d'observar i complir les condicions següents:

  1. No serà necessària autorització prèvia quan el Hiperenlace permeta únicament l'accés a la pàgina d'inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenlace requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de PONS ELECTRICITAT.
  2. La pàgina Web en la qual s'establisca el Hiperenlace només podrà contindre l'estrictament necessari per a identificar la destinació del Hiperenlace.
  3. La pàgina Web en la qual s'establisca el Hiperenlace no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  4. PONS ELECTRICITAT es reserva el dret a bloquejar els Hiperenlaces dirigits al Website que no compten amb autorització expressa amb caràcter previ àdhuc complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

6.- ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

PONS ELECTRICITAT es reserva el dret a exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals del Website per part d'un usuari.

7.- NUL·LITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents CGU es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats de Dénia.

9.- NOTIFICACIONS

A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, PONS ELECTRICITAT designa com a domicili de contacte l'especificat en l'Avís Legal.

El correu electrònic facilitat per l'Usuari durant el procés de registre en el Website, serà l'utilitzat per PONS ELECTRICITAT a l'efecte de practicar notificacions a l'Usuari .

L'Usuari està obligat a mantindre degudament actualitzats les dades que a l'efecte de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectue PONS ELECTRICITAT a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. PONS ELECTRICITAT no es responsabilitza de qualsevol perjudici que poguera produir-se per la vulneració de l'Usuari de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de contacte.